Integritetspolicy

Vägen till Bättre Liv Mona Thomassen AB (hädanefter Vägen till Bättre Liv) behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Denna informationstext förklarar vilka personuppgifter som Vägen till Bättre Liv kan komma att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter Vägen till Bättre Liv har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. Vägen till Bättre Liv är personuppgiftsansvarig för den behandling som Vägen till Bättre Liv utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta Vägen till Bättre Liv på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt ”Åtkomst till dina personuppgifter”.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Vägen till Bättre Liv Mona Thomassen AB, org. nr 556750-5127, med adress Stora Nygatan 75, 211 37 Malmö, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Externa länkar

Denna Dataskyddspolicy hanterar endast data som bearbetas av Vägen till Bättre Liv. Vägen till Bättre Liv ska inte hållas ansvariga för bearbetning av personuppgifter du kan komma att lämna till tredje part, även om länkar till tredje part tillhandahålls på Vägen till Bättre Livs webbplats.

Webbplatser eller applikationer tillhörande tredje part som du kan få åtkomst till genom Vägen till Bättre Livs webbplats eller applikation omfattas inte av denna dataskyddspolicy.

Insamling och användning av persondata

Denna dataskyddspolicy täcker persondata som samlas in online och offline. Den hantering som Vägen till Bättre Liv gör med din persondata är relaterad till vår roll som arbetsgivare samt hanteringen relaterad till utförande av våra tjänster. Detaljerad information över hur Vägen till Bättre Liv behandlar persondata kan du läsa här.

Utlämnande/överföring av personuppgifter

Vägen till Bättre Liv kan bli tvungen att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs enligt tillämpliga lagar eller förordningar, för att svara på en begäran från rättsliga eller administrativa myndigheter/organisationer.

Säkerhet för insamlade personuppgifter

Vägen till Bättre Liv strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter. Vägen till Bättre Liv eller datasystemsleverantörers anställda, som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift för något av de datasystem som anges ovan, kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. De externa datasystem som Vägen till Bättre Liv använder sig av befinner sig inom ESS och personbiträdesavtal finns med respektive leverantör.

Varaktighet för förvaring

Vägen till Bättre Liv kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, inom de gränser som gäller enligt tillämplig lag och i enlighet med juridiska och regulatoriska krav, särskilt vad gäller redovisningskrav. Detaljer gällande förvaringstider av dina personuppgifter hos Vägen till Bättre Liv kan du läsa här.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Vägen till Bättre Liv utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som Vägen till Bättre Liv har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. Vägen till Bättre Liv kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga.

Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt ”Varaktighet för förvaring” och Vägen till Bättre Liv kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har möjlighet att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Utövande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du Vägen till Bättre Liv på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Åtkomst till dina personuppgifter

I enlighet med tillämpliga lagar har du rätt att begära utdrag, ändring eller borttagning av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@vagentillbattreliv.se eller ett brev till:

Vägen till Bättre Liv Mona Thomassen AB
att: Datasekretess
Stora Nygatan 75
211 37 Malmö

I enlighet med lag ska denna begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift ska bifogas. Du ska också ange till vilken adress svaret ska skickas.

Åtkomst till dina personuppgifter

Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.

Sociala Medier

Kontakta Oss

Hör av dig via chatten eller på 040-23 62 40

Hitta Hit

Stora nygatan 75

21 137 Malmö

Tel. 040-23 62 40